TotalEnergies and Jedlix Demonstrate: Smart Charging of EVs Reduces Electricity Grid Load by 40%

TotalEnergies and Jedlix have successfully demonstrated that smart charging— Charging at the right time — of electric vehicles (EVs) can significantly reduce the load on the electricity grid.

Download the full report here


In recent years, the Netherlands has been electrifying at rapid pace to meet its climate goals. Part of this effort includes the increase in electric passenger cars. These vehicles are often charged at the end of the day when households also demand more electricity, leading to a peak in electricity demand. This peak poses a challenge for grid operators and can lead to overloading the grid, where measures such as temporarily shutting down charging stations or programs like grid-aware charging are considered. On the other hand, solar panels are sometimes curtailed because they produce too much electricity outside peak times, waisting the chance to produce clean energy.

Olof van der Gaag, chairman of the NVDE (Dutch Association for Sustainable Energy), shares his vision on this: “Optimising the use of available renewable energy and meeting the charging needs of the growing electric transport sector are essential for the sustainability of the Netherlands. Smart charging technologies offer an excellent solution for this.”


40% Reduction in Electricity Consumption During Peak Hours

TotalEnergies, with a network of 17,000 chargepoints in the Netherlands, and Jedlix, are working together on solutions that reduce the grid load. Among other things, they ensure that EVs connected to a charging station in a certain neighborhood use electricity from solar panels in the region, on the same low-voltage grid. They also apply other smart charging systems.

On Monday, June 17, TotalEnergies and Jedlix demonstrated in Utrecht how smart charging can reduce congestion on the electricity grid. This form of smart charging shows that charging station operators can play a proactive role in relieving the electricity grid. At 360 public charging points of TotalEnergies— without any loss of comfort for the electric driver —charging was reduced during peak hours. Owners of 250 private charging points charged with Jedlix at a discount outside peak hours, utilising the capacity of the electricity grid when overall demand is low. The control was based on the expected load of the grid.

Charging Points Involved in the Project

Van der Gaag emphasizes: “The simultaneous management of private and public charging infrastructure is unique in the Netherlands. TotalEnergies and Jedlix demonstrate the potential of smart charging to reduce the load on the electricity grid.” By applying these smart charging techniques, TotalEnergies and Jedlix have ensured that electricity consumption during peak hours between 4:00 PM and 9:00 PM has been reduced by an average of 40%.

The images show that the smart charging techniques of TotalEnergies and Jedlix reduce charging power by an average of 40 percent.

Smart Charging Offers Added Value

The project highlights the effectiveness of smart charging in both addressing grid overload on critical days and providing value to the EV driver. The municipality of Utrecht also sees the added value of this project. Councilor Eva Oosters responds enthusiastically: “We want to promote the use of electric vehicles in our city without overloading the electricity grid. TotalEnergies and Jedlix have proven that this is possible. These smart solutions bring us a step closer to achieving our climate goals.”

See Dutch version below:


TotalEnergies en Jedlix laten zien: slim laden van EV’s vermindert belasting elektriciteitsnet met 40%


Nederland is de afgelopen jaren sterk aan het elektrificeren om haar klimaatdoelen te halen. Onderdeel daarvan is de toename van elektrische personenauto’s. Deze voertuigen worden vaak aan het eind van de dag opgeladen, op het moment dat huishoudens ook meer stroom vragen, met een piekvraag als gevolg. Deze piekvraag vormt een uitdaging voor netbeheerders en kan leiden tot overbelasting, waarbij maatregelen zoals het tijdelijk uitschakelen van laadpalen of programma’s zoals netbewust laden overwogen worden. Aan de andere kant worden zonnepanelen soms afgeschakeld omdat ze buiten de piekmomenten te veel elektriciteit produceren die niet gebruikt wordt.

Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie), geeft hierover zijn visie. “Optimaal gebruikmaken van beschikbare hernieuwbare energie en voldoen aan de laadbehoefte van het groeiende elektrische vervoer zijn essentieel voor de verduurzaming van Nederland. Slimme laadtechnieken bieden hiervoor een uitstekende oplossing.”

40% Vermindering van elektriciteitsverbruik tijdens piekuren

TotalEnergies, met een netwerk van 17.000 laadpunten in Nederland, en Jedlix, werken samen aan oplossingen die het net minder belasten. Zij zorgen er onder andere voor dat EV's die aan een laadpaal in een bepaalde buurt staan gebruikmaken van de elektriciteit van zonnepanelen in de regio, op hetzelfde laagspanningsnet. Ook passen ze andere slimme laadsystemen toe.

Op maandag 17 juni demonstreerden TotalEnergies en Jedlix in Utrecht hoe slim laden de druk (congestie) op het elektriciteitsnet kan verlagen. Deze vorm van slim laden toont aan dat de laadpaalexploitanten een proactieve rol hebben bij ontlasten van elektriciteitsnet. Bij 360 publieke laadpunten van TotalEnergies werd - zonder dat de elektrische rijder hier veel van merkte - minder hard geladen tijdens de piekuren. De eigenaren van 250 privé laadpunten laadde Jedlix met korting buiten de piekuren, optimaal gebruikmakend van de ruimte op het elektriciteitsnet. De aansturing heeft plaatsgevonden op basis van de verwachte belasting van het net.

Laadpunten betrokken in het project

Van der Gaag benadrukt: “Het gelijktijdig aansturen van private en publieke laadinfrastructuur is uniek in Nederland. TotalEnergies en Jedlix laten hiermee zien wat de potentie is van slim laden om de belasting op het elektriciteitsnet te verminderen.”

Door deze slimme laadtechnieken toe te passen, hebben TotalEnergies en Jedlix ervoor gezorgd dat het elektriciteitsverbruik tijdens de piekuren tussen 16:00 en 21:00 gereduceerd is met gemiddeld 40 procent.

In de afbeeldingen is te zien dat de slim laden technieken van TotalEnergies en Jedlix het laadvermogen verminderen met gemiddeld 40 procent.

Slim laden biedt meerwaarde

Het project benadrukt de effectiviteit van slim laden zowel in het verhelpen van overbelasting van het net op kritieke dagen en het bieden van waarde aan de EV-rijder. Ook gemeente Utrecht ziet de meerwaarde van dit project. Wethouder Eva Oosters reageert enthousiast; “Wij willen het gebruik van elektrische voertuigen in onze stad stimuleren zonder het elektriciteitsnet te overbelasten. TotalEnergies en Jedlix hebben bewezen dat dit mogelijk is. Deze slimme oplossingen brengen ons een stap dichter bij het realiseren van onze klimaatdoelen.”

Fill in Form below and get the full report!


Related articles:

2024-06-28
TotalEnergies and Jedlix Demonstrate: Smart Charging of EVs Reduces Electricity Grid Load by 40%

TotalEnergies and Jedlix have successfully demonstrated that smart charging— Charging at the right time — of electric vehicles (EVs) can significantly reduce the load on the electricity grid.

More information

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are OK with it.