Gegevens- en privacybeleid

Groupe Renault blijft toezien op de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna "de persoonsgegevens" genoemd) en stelt deze centraal in haar ethiek, zoals beschreven in haar Groepsbeleid voor de bescherming van persoonsgegevens dat beschikbaar is op https://group.renault.com/nos-engagements/le-groupe-renault-et-vos-donnees-personnelles/

Groupe Renault is namelijk van mening dat de bescherming van persoonsgegevens essentieel is voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met zijn klanten. Groupe Renault wil dan ook een zo groot mogelijke transparantie betrachten bij de verwerking van persoonsgegevens die het bedrijf verstrekt aan zijn klanten of die het verzamelt via de verschillende contacten die het met zijn klanten onderhoudt.

Deze privacyverklaring heeft tot doel u gedetailleerd te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Groupe Renault om u de dienst Smart Charge aan te bieden, alsook over de rechten en mogelijkheden waarover u beschikt om uw persoonsgegevens te controleren en uw privacy te beschermen.

Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door Renault voor andere diensten, https://fr.renault.be/data-privacy.html

WIE VERWERKT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Renault SAS verwerkt uw persoonsgegevens als onafhankelijke data controller. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van Renault SAS zijn als volgt: Renault SAS, Direction juridique – Délégué à la protection des données, 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN JULLIE?

Onder "Persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, hetzij direct (zoals uw naam), hetzij indirect (bijvoorbeeld aan de hand van een uniek klantnummer).

In het algemeen verbinden wij ons ertoe enkel de persoonsgegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor elk van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

De persoonsgegevens die wij verzamelen hangen af van onze interactie met u en kunnen informatie bevatten over:

De gegevens die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen of om te voldoen aan een contract of een wettelijke verplichting, worden op de verzamelformulieren aangegeven (met name met asterisken). Indien u de verplichte gegevens niet wenst te verstrekken, is het mogelijk dat wij uw verzoek niet kunnen verwerken of u de desbetreffende diensten niet kunnen verlenen.

Wij moedigen u aan ons regelmatig schriftelijk op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

De producten en diensten die wij aanbieden zijn in de eerste plaats bestemd voor volwassenen. Daarom voeren wij geen specifieke verwerkingen uit op minderjarigen.

WAARVOOR WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Binnen de context van onze relatie, en in overeenstemming met de context waarin uw persoonsgegevens worden verzameld, kunnen wij uw gegevens gebruiken om:

A - Het beheren van onze eerste interacties

Doelstellingen en de bijhorende wettelijke basis:

B – Onze commerciële relatie beheren

Doelstellingen en de bijhorende wettelijke basis:

Wanneer u contact hebt met onze callcenters, is het onze doelstelling om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en om onze medewerkers op te leiden en te beoordelen, kunnen uw gesprekken worden opgenomen. U kunt zich hiertegen echter op elk moment en zonder opgaaf van reden verzetten.

C – Beheer van de diensten van uw connected car en de on-board applicaties

Doelstellingen en de bijhorende wettelijke basis:

Voor sommige aangesloten diensten en toepassingen aan boord kan het nodig zijn uw locatiegegevens te verwerken. Uw toestemming wordt gevraagd voordat de gegevens worden verwerkt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en deze verwerking opschorten.

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te respecteren, maar wij herinneren u eraan dat het uw verantwoordelijkheid is om elke andere gebruiker of de koper van het voertuig te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van hun persoonsgegevens door Renault.

D – Uitvoeren van studies en analyses

Studies en analyses worden uitgevoerd om onze prestaties te meten, de kwaliteit van onze producten en diensten en de mate van klanttevredenheid te beoordelen, en om deze voortdurend te verbeteren.

Doelstellingen en de bijhorende wettelijke basis:

E - Onze marketingactiviteiten beheren

Doelstellingen en de bijhorende wettelijke basis:

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

In overeenstemming met de regelgeving verbinden wij ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is om het nagestreefde doel te bereiken, om aan uw behoeften te voldoen of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

De duur van de bewaring van uw gegevens. Bij het bepalen van deze tijd houden wij met name rekening met het volgende:

Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, worden deze uit onze systemen en bestanden gewist of geanonimiseerd, zodat wij u niet meer kunnen identificeren. Het kan echter noodzakelijk zijn om sommige van uw persoonsgegevens te archiveren om te kunnen reageren op eventuele gerechtelijke procedures, gedurende de verjaringstermijnen voorzien in de toepasselijke wetgeving.

WIE HEEFT TOEGANG TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Binnen Groupe Renault en de leden van het netwerk zorgen wij ervoor dat alleen personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens die voor hun functie en taken gemachtigd zijn deze gegevens te verwerken.

Voor de gehele of gedeeltelijke verwerking van uw persoonsgegevens doen wij een beroep op betrouwbare derde dienstverleners die volgens onze instructies en uitsluitend voor onze rekening optreden als verwerkers, waaronder:

Voor al deze vormen van gegevensuitwisseling zien wij erop toe dat wij uitsluitend samenwerken met vertrouwde bedrijven en deze relaties beveiligen (contracten, audits, garanties en veiligheidstests, enz.).

Ten slotte kunnen wij verplicht zijn uw persoonsgegevens aan derden mee te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. om een verkeersboete te innen na een proefrit) of een administratief of gerechtelijk besluit.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

U heeft verschillende rechten op grond van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens:

Ten slotte hebt u het recht om bij de bevoegde autoriteiten een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij moedigen u aan om voorafgaand aan elke klacht contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen proberen om uw probleem samen op te lossen.

HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

U kunt uw contactgegevens bijwerken en uw toestemming voor commerciële prospectie rechtstreeks in uw gebruikersaccount beheren.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons op elk moment uw verzoek sturen via het formulier https://fr.renault.be/contactez-nous/relation-client.html  of per e-mail contact-client.be@renault.be  per post naar Renault SAS, Juridische Directie - Gedelegeerde voor de bescherming van gegevens, Bergensesteenweg 281, 1070 Brussel België. Wij kunnen bepaalde informatie of documenten vragen (identiteitsbewijs, inschrijvingsbewijs van het voertuig) wanneer wij er niet in slagen u te identificeren of uw voertuiggegevens te identificeren.

U hebt het recht om u gratis in te schrijven op de "opt-out" lijst van Bloctel, beheerd door het bedrijf Opposetel, om niet langer ongevraagde verkoop- of marketingoproepen te ontvangen. Registratie op deze lijst verbiedt ons echter niet om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden gedurende de looptijd van uw overeenkomst met ons, tenzij u specifiek gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van commerciële aanbiedingen van ons.

HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VEILIG BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij treffen en eisen van onze verwerkers en partners passende maatregelen voor gegevensbeveiliging en gegevensbescherming volgens de laatste stand van de techniek.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens de overdracht van gegevens met zich meebrengt, zorgen wij ervoor dat deze overdracht wordt uitgevoerd onder passende voorwaarden die een adequaat niveau van bescherming, veiligheid en vertrouwelijkheid waarborgen.

Wanneer een digitale account wordt aangemaakt, is het invoeren van een wachtwoord dat onze veiligheidsnormen respecteert verplicht en maakt deel uit van ons privacybeleid. Het is uw verantwoordelijkheid om het geheim te houden.

Waar mogelijk worden uw gegevens verwerkt in de Europese Economische Ruimte (EER). Aangezien sommige van onze dienstverleners of hun verwerkers echter in landen buiten de EER gevestigd zijn, kunnen uw persoonsgegevens in die landen worden verwerkt. Sommige van deze landen kunnen een andere regelgeving inzake persoonsgegevens hebben dan die van de Europese Unie. In dat geval (i) zien wij er nauwlettend op toe dat deze doorgifte geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en (ii) voorzien wij in waarborgen die een adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en uw grondrechten waarborgen (met name door gebruik te maken van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie). Op eenvoudig verzoek, gericht aan het adres vermeld in de rubriek "Wat zijn uw rechten?", kunnen wij u meer informatie verstrekken over dergelijke doorgiften (in het bijzonder de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie).

Your personal data is stored on secure servers. We put in place, and require from our processors and partners, appropriate data security and data protection measures in line with the latest technologies.

WIJZIGING VAN INFORMATIE

Wij kunnen deze informatie van tijd tot tijd wijzigen. Telkens wanneer dat nodig of vereist is, zullen wij u daarvan in kennis stellen en/of uw toestemming vragen. Wij raden u dan ook aan dit beleid bij elk bezoek aan onze website te raadplegen om de meest recente versie te raadplegen.

Geüpdatet op 02/09/2021