Waarom je zou overwegen om over te stappen op een dynamisch energiecontract

Dynamische energiecontracten, die gekoppeld zijn aan de energiemarkt en variërende elektriciteitstarieven bieden, winnen aan populariteit in Nederland. Als EV-bestuurder zijn hier enkele redenen waarom je zou kunnen overwegen om over te stappen naar een dynamisch contract:

Bespaar geld met flexibele tarieven  

Dynamische tarieven kunnen je helpen geld te besparen op je energierekening. Wanneer de productie van hernieuwbare stroom hoog is, zoals op zonnige - of winderige dagen. Of wanneer de vraag laag is, zoals 's nachts, betaal je een lagere prijs voor je elektriciteit. Door je elektriciteitsverbruik te verplaatsen naar deze momenten, kun je aanzienlijk besparen.

Jedlix helpt!

De Jedlix-app kan je helpen om te profiteren van dynamische tarieven bij het opladen van je EV, wat resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen. Jedlix laadt je auto automatisch op het juiste moment op, terwijl we ook rekening houden met je eigen voorkeuren, bijvoorbeeld als je een keer een lange rit moet maken, of eerder weg moet. De app toont ook hoeveel geld je hebt bespaard met behulp van onze slimme techniek

In vergelijking met traditionele energiecontracten kan de combinatie van de Jedlix-app en een dynamisch energiecontract kan je, afhankelijk van hoeveel je laadt, je ongeveer 40-60% besparen. Wist je dat er dit jaar al 30 uren zijn geweest met negatieve elektriciteitsprijzen? Tijdens deze uren had je zelfs geld kunnen ontvangen voor het verbruiken van elektriciteit. Hiermee zorg je er namelijk voor dat de overcapaciteit van het net goed gebruikt wordt.

Balanceer en profiteer!

Door je EV op gunstige tijden op te laden, bespaar je niet alleen geld, maar help je ook bij het optimaliseren van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Opladen tijdens periodes van hoge productie van wind- en zonne-energie voorkomt dat deze locaties hun productie stopzetten en vermindert de extra piekbelasting die EV's mogelijk veroorzaken op het net. Hierdoor kan het huidige elektriciteitsnet meer EV's integreren zonder de noodzaak van versterkingen.

Overschakelen naar een dynamisch energiecontract is voordelig voor zowel klanten als het milieu.

Download nu de Jedlix-app en begin met besparen!Dynamic energy contracts, which are linked to the energy market and offer varying electricity rates, are gaining popularity in the Netherlands. As an EV driver, here are some reasons why you should consider switching to a dynamic contract:

Save money with flexible rates

Dynamic rates can help you save money on your energy bill. When renewable power production is high, such as on sunny or windy days. Or when demand is low, such as at night, you pay a lower price for your electricity. By moving your electricity consumption to these moments, you can make significant savings.

Jedlix helps!

The Jedlix app can help you take advantage of dynamic rates when charging your EV, resulting in significant cost savings. Jedlix automatically charges your car at the right time, while we also take your own preferences into account, for example if you have to make a long drive or have to leave earlier. The app also shows how much money you have saved using our smart technique

Compared to traditional energy contracts, the combination of the Jedlix app and a dynamic energy contract can save you around 40-60%, depending on how much you charge. Did you know that there have already been 30 hours of negative electricity prices this year? During these hours you could even have received money for using electricity. This ensures that the overcapacity of the grid is used properly.

Balance and profit!

Charging your EV at favorable times not only saves you money, but also helps optimize the use of renewable energy sources. Charging during periods of high wind and solar energy production prevents these sites from shutting down and reduces the additional peak load that EVs may cause on the grid. This allows the current power grid to integrate more EVs without the need for reinforcements.

Switching to a dynamic energy contract is beneficial for both customers and the environment.Download the Jedlix app now and start saving!

Ready for the the future?

Don't hesitate to contact us, so we can discuss how we can make it work for your organization.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.