Haal meer uit Jedlix door je besparingen te vergroten

Jedlix is er om jou (en de planeet) te helpen met besparen door je elektrische auto thuis slim op te laden. In dit artikel leggen we uit hoe je je voordelen kunt vergroten en alles uit Jedlix kan halen.

1. Slim laden met dynamische tarieven

Dynamische tarieven zijn gekoppeld aan groothandelsmarkten voor elektriciteit en bieden elk uur variërende elektriciteitstarieven. Dynamische tarieven geven daardoor de mogelijkheid om jouw elektriciteitskosten te verlagen door te profiteren van perioden met een hoge productie van duurzame energie, tijdens een zonnige of winderige dag of met een lage vraag, zoals 's nachts. Het verschuiven van je elektriciteitsverbruik naar deze tijden kan een aanzienlijke besparing opleveren. In combinatie met de Jedlix-app kan dit je ongeveer 40-60% besparen, afhankelijk van je energieverbruik.

Wist je dat er dit jaar 30 uur lang negatieve elektriciteitsprijzen zijn geweest? Dit betekent dat je tijdens deze uren zelfs geld kunt verdienen voor het gebruik van elektriciteit!

Goed om te weten, je kan Jedlix gebruiken bij iedere energieleverancier.

2. Extra verdiensten bij aangesloten energie partners

Jedlix ondersteunt slim laden ongeacht de leverancier, maar heeft special voordelen met aangesloten energie partners. Hiermee kun je, naast het besparen op je energierekening, extra geld verdienen voor elke KWh die je thuis slim oplaadt met Jedlix.

Hoe werkt het? Het is simpel! Dankzij de slimme aansturing van het laden kunnen onze partner goedkoper inkopen en hun duurzame energie portfolio balanceren. Deze opbrengsten worden gedeeld met jou!

Dit zijn de partners waarmee we in Nederland samenwerken:

  • Oxxio
  • Eneco
  • om Energie
  • Greenchoice

3. Activeer solar smart charging

Heb je zonnepanelen? Goed bezig! Je kunt jouw auto slim opladen met de energie die jouw zonnepanelen produceren. Het mooie is, je hebt geen extra hardware nodig om de solar smart charging service te activeren en gebruiken.

Op basis van je laadlocatie en de details van je PV-installatie voorspelt het algoritme hoeveel stroom je zonnepanelen gaan produceren. Met deze informatie bepaalt Jedlix wanneer de beste oplaadmomenten zijn door op basis van de tarieven en het zonneverbruik de prijs per kWh te berekenen.

Lees hier hoe je het instelt

Met deze 3 tips kun je Jedlix optimaal benutten en zo veel mogelijk besparen!

English

Jedlix is here to help you (and the planet) save money by smartly charging your electric car at home. In this article, we explain how you can increase your benefits and get the most out of Jedlix.

1. Smart charging with dynamic rates

Dynamic rates are linked to wholesale electricity markets and offer varying electricity rates every hour. Dynamic tariffs therefore give you the opportunity to reduce your electricity costs by taking advantage of periods with a high production of sustainable energy, during a sunny or windy day or with a low demand, such as at night. Shifting your electricity consumption to these times can result in significant savings. In combination with the Jedlix app, this can save you about 40-60%, depending on your energy consumption

Did you know that there have been negative electricity prices for 30 hours this year? This means that during these hours you can even earn money for using electricity!

Goed om te weten, je kan Jedlix gebruiker bij iedere energieleverancier.

2. Extra earnings with affiliated energy partners

Jedlix supports smart charging regardless of the supplier, but has special advantages with connected energy partners. In addition to saving on your energy bill, this allows you to earn extra money for every KWh you smartly charge at home with Jedlix.

How does it work? It's simple! Thanks to the smart control of charging, our partners can purchase cheaper and balance their sustainable energy portfolio. These proceeds are shared with you!

These are the partners we work with in the Netherlands:

- Oxxo
- Eneco
- for Energy
- Green choice

3. Activate solar smart charging

Do you have solar panels? On the right track! You can charge your car smartly with the energy produced by your solar panels. The great thing is, you don't need any additional hardware to activate and use the solar smart charging service.

Based on your charging location and the details of your PV installation, the algorithm predicts how much power your solar panels will produce. With this information, Jedlix determines when the best charging moments are by calculating the price per kWh based on the tariffs and solar consumption.

Read here how to set it up

With these 3 tips you can make the most of Jedlix and save as much as possible!

Ready for the the future?

Don't hesitate to contact us, so we can discuss how we can make it work for your organization.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.